Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga arbeten

Vad är Brandfarliga heta arbeten?

Det är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra dessa brandfarliga heta arbeten måste du ha skaffat dig behörighet och även vara kunnig om de brandrisker som arbetet medför.

Det är 2 stycken olika utbildningar för detta i Sverige. Brandskyddsföreningen samt Svenska brandsäkerhetsföretag har var sitt, de har valt att kalla sina kurser lite olika men följer samma regelverk och är båda helt efter försäkringsbolagens regler. Har man certifikat från någon av dessa kan man utföra arbeten, vara tillståndsansvarig eller brandvakt.

Alla som arbetar med verktyg som alstrar värme eller gnistor har ett ansvar att förhindra att brand uppstår. Om det arbete som ska utföras kan uppfattas som brandfarligt ska den som avser att bedriva eller låta bedriva arbetet utse en tillståndsansvarig som har till uppgift att bedöma om arbetet medför fara för brand. Om en sådan fara bedöms föreligga ska försäkringsbolagens och SBF:s gemensamma Säkerhetsregler följas. Dessa regler kräver bland annat att ett tillstånd utfärdas för arbetena, att den som utför eller bevakar arbetena har behörighet och att ett antal skadeförebyggande åtgärder vidtas före, under och efter den tid som arbetena utförs.

Utföraren/ hetarbetaren, det vill säga den som utför de arbetet, ska alltid ha ett giltigt certifikat för Brandfarliga heta arbeten eller Heta Arbeten. Även brandvakten, det vill säga den som ska bevaka att brand inte uppstår, ska ha ett giltigt certifikat.

Den tillståndsansvarige är den som ger hetarbetaren ett skriftligt tillstånd genom att skriva på Tillståndslistan. Den tillståndsansvarige, som vanligtvis utses av den som är beställare av arbetena, ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att utfärda tillstånd är återkommande.

Giltighetstiden för ett certifikat är fem år. Därefter kan det förnyas för ytterligare fem år efter genomförd utbildning.